นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


Beezashop.com มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจและเชื่อมั่นในบริการ ดังนี้


1. ผู้ให้บริการจะไม่เผยแพร่ข้อมูลผู้ใช้งานไม่ว่าวิธีใดๆ เว้นแต่จะได้รับคำขอจาก เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้ารัฐที่ผู้มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และ คำสั่งศาลโดยทางผู้ให้บริการจะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการให้ข้อมูลต่อบุคคลภายนอก และจะแจ้งผู้ใช้บริการในทันที เว้นแต่ได้รับคำสั่ง คำขอจากเจ้าหน้าที่เหล่านั้น


2. ผู้ให้บริการมีสิทธิในการใช้ข้อมูลที่เก็บไว้ เพื่อวิเคราะห์ติดตามผล และอื่นๆ ในการใช้งานภายในสำนักงานของผู้ให้บริการเท่านั้น


3. ผู้ให้บริการเก็บ log file ซึ่งคือ ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์ เป็นข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ แสดงถึงแหล่งกำเนิดต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ไว้เป็นระยะเวลา 90 อย่างถูกต้องตามกฏหมาย


4. ผู้ใช้บริการตกลงว่า จะไม่กระทำการใดอันขัดต่อกฎหมาย และ/หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยจะไม่ลงเนื้อหาในเว็ปไซต์ ส่งเนื้อหารวมถึง การนำข้อความ รูปภาพ หรือ ภาพเคลื่อนไหว ที่ไม่เหมาะสม ไม่สุภาพ มีลักษณะเสียดสี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง หรือเป็นเท็จ รวมทั้งข้อความ และรูปภาพที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตนเอง หรือกระทำการอื่นใดอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหายต่อผู้ให้บริการ และ/หรือบุคคลภายนอก หากปรากฎว่ามีการนำเสนอขายสินค้า และ/หรือให้บริการ ที่มีลักษณะขัด ละเมิดต่อกฎหมายตามข้อความ ในวรรคนี้หรือ ผู้ให้บริการมีเหตุผลในการสงสัยว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นจริง ไม่ถูกต้อง ผู้ให้บริการ ขอสงวนสิทธิ ในการปิดเว็บไซต์ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและ ผู้ให้บริการ ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น


5.เนื้อหา ส่วนประกอบใด ๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ผู้ให้บริการ เป็นเนื้อหาอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ให้บริการหากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน หรือกระทำการใด ๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการจะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที


6.ผู้ให้บริการ ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคลและข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และมีการดำเนินการที่เป็นไปตามนโยบายหรือแนวทางเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ด้วยความเคร่งครัด


7. ธุรกิจจะรับผิดชอบกรณีที่มีการนำข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไปใช้นอกเหนือจากข้อ [6] ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับลูกค้า


8.ผู้ให้บริการอาจ มีการปรับปรุง แก้ไขนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ โดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าทั้งนี้เพื่อความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ จึงขอให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกครั้งที่ใช้บริการของผู้ให้บริการ


รายละเอียดช่องทางการติดต่อ

TEL : 089 300 7227

Line : @beezashop

Email: admin@beezashop.com

wallet: 089 300 7227

ชำระโดยโอนทางธนาคารและTruewallet

wallet: 089 300 7227

ธนาคาร กสิกรไทย 269-2-68432-2

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 253-2-02518-8

ธนาคาร กรุงเทพ 088-0-30000-9

นาย ธัญพงศ์ ทรรทรานนท์

WALLET / 089 300 7227